Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Kontaktné údaje poskytovateľa:

Sídlo spoločnosti:
 Nostri effercio, s.r.o.
Šulekova 7
811 06, Bratislava

E-mail: info@gaiaproducts.eu

Prevádzka spoločnosti:
 Nostri effercio, s.r.o.
Pasienkova 5/B
821 07, Bratislava

Fakturačné údaje: 
IČO: 45926042
DIČ: 2023154276
IČ DPH: SK2023154276

Banka: Fio banka, a.s. 

Č. účtu CZ v CZK: 2600701440/2010
Č. účtu SK v EUR: 2600701440/8330
IBAN: SK4883300000002600701440
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Objednávka
1. Spotrebiteľ   objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.gaiaproducts.eu písomnou formou: objednávkou cez e-shop.
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.


2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a  právnická  osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka  prostredníctvom e-shopu  tieto podmienky spĺňa automaticky).
Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osôb zabezpečujúcej prepravu a dodanie tovaru a prípadného vymáhania dlžnej čiastky podľa bodu III/1 týchto obchodných podmienok).


3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Obratom Vám bude doručený e-mail o potvrdení objednávky. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.


4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou (e-mailom). Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky. (formulár na vyplnenie reklamácie nájdete nižšie v čl. IV ods.3).

I. Dodacie lehoty
1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 3 do 15 dní od dátumu overenia objednávky.
3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

II. Cena, platobné podmienky a prepravné
1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní  objednávky.


2. Spotrebiteľ uhrádza platbu platobnou / kreditnou kartou, dobierkou.


3. Pri odovzdávaní produktu pri dobierke platí spotrebiteľ cenu za produkt a dobierku, dopravné náklady sú zahrnuté v cene.


4. Spôsob dopravy a platby si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope.
Výška nákladov na dopravu je nad objednávku 1ks zahrnutá v cene. Pri objednávke 1ks si spotrebiteľ platí poštovné 3,50 EUR.

III. Preberanie tovaru
1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. V prípade, že zákazník  objednávku riadne nezruší podľa   odstavcu IV. Odstúpenie od zmluvy bod č. 1. týchto obchodných podmienok a produkt si riadne nepreberie u zvoleného dopravcu alebo pošty, nezbavuje sa tým zodpovednosti za následujúce náklady:
• so zaslaním produktu - poštovné
• opätovné naskladnenie (20% z ceny objednaného produktu)
• 3,5 eur za odoslanie upomienky

Tieto náklady budú  účtované adresátovi nevyzdvihnutého produktu po predchádzajúcom upozornení emailom alebo dopisom na adresu zapísanú   zákazníkom ako adresu doručovateľskú.
V prípade nezaplatenia  vzniknutého dlhu do 30 dní odo dňa oznámenia tohoto dlhu doporučenou zásielkou prostredníctvom Slovenskej pošty, bude vec  postúpená k vymáhaniu spolupracujúcou agentúrou.


2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť obalu a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať  “Zápis o škode na zásielke”. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a  fyzické porušenie produktu nemôžu byť a nebudú akceptované.


3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet   predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na  spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností   identifikovateľné ako produkt predávajúceho.


4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu  a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.


5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

IV. Odstúpenie od zmluvy
1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom, poštou s podacím lístkom).


2. V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené   písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s nepoškodeným a neotvoreným produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.
Produkt nesmie byť poškodený, otvorený a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (doklad   o   nadobudnutí, faktúru a pod.), ktoré obdržal  v balení a pri jeho prevzatí. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.
Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.


3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci  prevezme  tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za  produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
Formulár na riešenie reklamácie: reklamacia.pdf


4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa  osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne  pre  jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.


5. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej  zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu   vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 50% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.


6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

V. Záruka a servis
1. Konkrétne záručné podmienky sú definované obchodným zákonníkom SR spolu s charakterom a kategóriou produktu.


2. Vo všeobecnosti je záručná doba, pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhoraohraničená dátumom spotreby produktu.   Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a  zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ  povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný mechanicky nepoškodený, v  originálnom neotvorenom balení a faktúry predávajúcemu.


3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach, Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.


4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa  prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VI. Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší individuálny postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.


2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách   objednávku stornovať.


3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
Tieto obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a   zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.


4. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku –  telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.


5. Zákazník súhlasí so zasielaním reklamných letákov, newsletterov.
Zákazník súhlasí že v prípade nedodržania obchodných podmienok a pri neprebratí tovaru bude zaradený do evidencie nepreberačov a jeho meno bude uverejnené na stránkach www.gaiaproducts.eu
 
Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 12. 2014.